Faculty:

Sri H.M. Sreedhar Murthy, M.Sc. (H.O.D)
Sri K. Kumara Gouda, M.Sc.
Sri. Chethan V