Faculty:

Sri M.H. Byranna, M.Com., M.A.M.M., (H.O.D)
Sri K. Amaranatha Reddy, M.Com., LLB.
Smt.Shobharani N
Smt.Usha K